شعار سال 1399
آی پی شما
 

با توجه به مصوبه جلسه بیستم شورا در خصوص بازنگری آیین نامه داخلی شورا و پس از برگزاری نشست تخصصی و مشورتی شورا جهت بررسی آیین نامه مذکور در این جلسه جزییات آیین نامه داخلی شورا مورد بررسی قرارگرفت  و با رای تمامی حاضرین جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

مهمترین نکات برجسته در آیین نامه داخلی جدید شورا شامل ساماندهی برگزاری جلسات شورا، کمیته و کارگروههای ویژه، تشکیل مرکز اسناد شورا، نحوه امضای الکترونیکی مستندات و انتشار مصوبات شورا در روزنامه رسمی می باشد.

با توجه به طولانی شدن بررسی آیین نامه داخلی سایر موضوعات به جلسه بعدی موکول شد.
   1395/10/22 12:11    تعداد بازدید :  2950