شعار سال 1399
آی پی شما
 
دستور اول جلسه، موضوع بازنگری آیین نامه داخلی شورا بعد گذشت تقریبا 10 سال از تصویب آن بود . ابتدا دبیرخانه طی گزارشی ضرورت بازنگری آیین نامه داخلی شورا را تشریح  و به برخی سوالات اعضا در این خصوص پاسخ داده شد سپس بازنگری و بروز رسانی آیین نامه به رای گذاشته شد و به اتفاق ارا تصویب گردید.سپس  بعد از بحث و بررسی بر روی مواد پیش نویس تدوین شده آیین نامه داخلی و اتخاذ تصمیم جهت دریافت  پیشنهادات تکمیلی اعضاء و جمع بندی آنها توسط دبیرخانه ، مقرر گردید نسخه نهایی سند در جلسه بعدی شورا ارائه و مصوب گردد.

دستور دوم جلسه صدور مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی سلامت متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود بر اساس گزارش بررسی سند دستورالعمل اجرایی صدور گواهی الکترونیکی این مرکز در سه سطح اطمینان توسط مرکز دولتی ریشه  و تاییدیه این مرکز . دستورالعمل اجرایی  این مرکز صدور گواهی مصوب گردید و مقرر شد صدور گواهی این مرکز مشروط به ارایه تفاهم نامه با بیمه ها برای برآورده شدن نیازمندی  باشد.
   1395/10/22 12:11    تعداد بازدید :  2713