شعار سال 1399
آی پی شما
به واسطه تجدید کلیدهای مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت و بنا به درخواست رئیس آن مرکز، گواهی‌های سطح یک، دو و سه، با حضور اعضاء کمیته نظارتی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور در محل مرکز داده مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه صادر شد.

این عملیات در تاریخ یازدهم خردادماه 1395 انجام و گواهی‌های متناظر با هر سه سطح این مرکز میانی بر روی مخزن گواهی ریشه منتشر شد. شایان ذکر است پیرو تجدید کلید مرکز میانی نفت، گواهی‌های قبلی این مرکز از لیست گواهی‌های معتبر خارج شد.
   1395/3/27 15:48    تعداد بازدید :  4151