شعار سال 1399
آی پی شما
گزارش كامل ارزیابی محصولات فوق به مالك محصول و یا متقاضی آزمون، تحویل شده است. لذا به منظور دریافت اطلاعات كامل در خصوص ارزیابی محصولات مزبور، لازم است گزارش كامل ارزیابی از طریق مالك محصول دریافت گردد.
 
نسخه PDF نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI را از اینجا دریافت نمایید.
منبع : آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای PKI      1393/8/10 08:43    تعداد بازدید :  4897