شعار سال 1399
آی پی شما

طی درخواست تمدید گواهی‌های الکترونیکی سطح یک و دو اطمینان مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر و ممیزی‌های بعمل آمده از آن مرکز میانی توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، جلسه کمیته نظارتی با حضور حدنصاب اعضا برگزار و گواهی‌های الکترونیکی سطوح یک و دو اطمینان برای آن مرکز میانی تمدید شد.

خاطر نشان می‌گردد این مرکز میانی از سال 1394 گواهی الکترونیکی خود را از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه دریافت کرده و در زیرساخت کلید عمومی کشور مشغول به فعالیت می باشد.

 شایان ذکر است گواهی‌های صادر شده بر روی مخزن مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به آدرس www.rca.gov.ir منتشر گردیده‌است.


   1397/9/7 17:15    تعداد بازدید :  1377