شعار سال 1399
آی پی شما
طی درخواست تمدید گواهی‌های الکترونیکی سطوح یک و دو اطمینان مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی پارس ساین و سطوح یک، دو و سه اطمینان مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت، پس از ممیزی‌های به‌عمل آمده از آن مراکز میانی توسط مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، جلسه کمیته نظارتی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با حضور کلیه اعضا برگزار و گواهی‌های مراکز میانی مذکور تمدید گردید.

شایان ذکر است گواهی‌های صادر شده بر روی مخزن مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به آدرس www.rca.gov.ir منتشر گردیده‌است.


   1397/6/1 09:33    تعداد بازدید :  1308