شعار سال 1399
آی پی شما
بایگانی نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI
بایگانی نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI (تعداد دانلود : )

گزارش کامل ارزیابی محصولات فوق به مالک محصول و یا متقاضی آزمون، تحویل شده است. لذا به منظور دریافت اطلاعات کامل در خصوص ارزیابی محصولات مزبور، لازم است گزارش کامل ارزیابی از طریق مالک محصول دریافت گردد.
 

 
   
منبع : آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای PKI
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (شهریور 99)
: 635.55K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان97)
: 736.00K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (خرداد97)
: 525.05K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (بهمن 94)
: 504.48K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (دی 94)
: 504.48K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان 94)
: 444.85K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (خرداد 94)
: 447.67K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (اردیبهشت 94)
: 367.30K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان 93)
: 347.06K