شعار سال 1398
آی پی شما
بایگانی نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI
بایگانی نتایج ارزیابی نرم‌افزارهای PKI (تعداد دانلود : )

گزارش کامل ارزیابی محصولات فوق به مالک محصول و یا متقاضی آزمون، تحویل شده است. لذا به منظور دریافت اطلاعات کامل در خصوص ارزیابی محصولات مزبور، لازم است گزارش کامل ارزیابی از طریق مالک محصول دریافت گردد.
 

فراخوان دعوت به همکاری جهت ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه

 

فراخوان ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی همراه

 
   
منبع : آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای PKI
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان97)
: 736.00K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (خرداد97)
: 525.05K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (دی 94)
: 504.48K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان 94)
: 444.85K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (خرداد 94)
: 447.67K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (اردیبهشت 94)
: 367.30K
فایل : فهرست نرم‌افزارهای PKI مورد تایید در آزمایشگاه (آبان 93)
: 347.06K