شعار سال 1400
آی پی شما

گواهی­ های الکترونیکی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام در چهار سطح اطمینان در ساختار G3 صادر گردید.

همزمان با راه ­اندازی ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور، گواهی­ های مرکز میانی دولتی عام نیزدر این ساختار پس از ارائه طرح ارتقاء و جایگزینی آن مرکز میانی در چهار سطح اطمینان توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه و با حضور اعضای کمیته نظارتی شورا صادر گردیدند.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام اولین مرکز میانی دولتی در کشور است که گواهی خود را در ساختار G3  از مرکز ریشه دریافت نموده­ است.

   1398/3/4 14:47    تعداد بازدید :  3285