شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و یکم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
1-        پیرو تصویب  کلیات بازنگری آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در بیستمین جلسه شورا مورخ 1/10/1395 ، جزییات  آن در 5 فصل ، 20 ماده و 13 تبصره  به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت و  جایگزین آیین نامه قبلی گردید.
 

دریافت فایل pdf مصوبات جلسه بیست و یکم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

تاریخ ابلاغ : 1395/10/29
مصوبه : شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
فایل PDF :