شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

1. اصلاحات انجام شده در مفاد چهار و پنج سند "شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی میانی خصوصی" مصوب دی ماه 1396، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین  بند 8 آیین نامه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:
حد نصاب امتیاز برای کسب گواهینامه برابر با 20000 است.
 
2.در راستای اجرای بندهای "ث، ج و چ" مادۀ 5 آیین­نامه اجرایی مادۀ 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 21/06/1386، "آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور" تدوین و تائید جزئیات آن در مصوبه نشست مشورتی اعضای شورا در تاریخ­های 20/01/1397 و 27/01/1397 انجام گرفت. مواد یک تا چهار آیین­نامه مذکور مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت. مقرر گردید بندهای 5 تا 9 در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
3.از وب­سایت شورای سیاست­گذاری گواهی الکترونیکی کشور رونمایی شد و نظرات شورا دریافت گردید.
 
4.پروژه Mobile PKI معرفی گردید.


​دریافت فایل pdf مصوبات جلسه بیست و چهارم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

تاریخ ابلاغ : 1397/2/11
فایل PDF :