شعار سال 1399
آی پی شما
مصوبات جلسه بیست و پنجم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
  1. بندهای 5 تا 10 "آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور" مورد بررسی قرار گرفت و به شرح پیوست تصویب گردید.
     
  2. با توجه به شرایط موجود در زیرساخت کلید عمومی کشور و با عنایت به مواد 31 و 32 از باب دوم قانون تجارت الکترونیکی و آئین نامه اجرایی ماده 32، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور مصوب نمود:
الف- دبیرخانۀ شورا موظف است تمامی مراکز صدور گواهی الکترونیکی معتبر را که مجوز خود را از شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کرده‏ اند به کلیۀ دستگاه ‏های اجرایی کشور معرفی نماید.
 
ب- مقرر شد جلسه ‏ای به منظور رفع مشکلات و بررسی راه‏کارهای اعتباربخشی با اعضای کمیتۀ نظارتی و نمایندگان مراکز صدور گواهی الکترونیکی فاقد مجوز از شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور در دبیرخانۀ شورا برگزار شود و گزارش جمع‏ بندی جلسۀ فوق در جلسۀ آتی شورا مطرح شود.
 
ج- با توجه به صراحت مصوبات قبلی پیرامون ارائه سند CPS توسط بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و ستاد گذرنامه، و عدم ارائه آن تاکنون، این سازمان ها موظفند نسبت به ارائه سند CPS حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت، درخواست مجدد برای مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی می‏بایست به شورای سیاست‏گذاری گواهی الکترونیکی کشور ارائه شود.
 

تاریخ ابلاغ : 1397/4/25
فایل PDF :