شعار سال 1400
آی پی شما
الزامات ساختار نحوی پیام‌های رمزنگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران
پیام رمزنگاشتی به داده‌ای گفته می‌شود که حاوی اطلاعات رمزنگاشتی است (به عنوان مثال داده امضا شده، رمز شده و چکیده شده). پیام‌های رمزنگاشتی به عنوان یکی از ارکان انواع نرم‌افزارهای مجهز به زیرساخت کلید عمومی محسوب می‌شوند که تبادل و نگهداری اطلاعات حساس در قالب این داده‌ها صورت می‌پذیرد. لذا به منظور تعامل پذیری، آزمون‌پذیری و امنیت نرم‌افزارهای اشاره شده لازم است ساختار پیامهای رمزنگاشتی از یک الگوی استاندارد تبعیت نمایند و الزامات و ملاحظات این الگو در آن‌ها اعمال شده باشد. این استاندارد در بردارنده الزامات مرتبط با ساختار نحوی انواع پیام‌های رمزنگاشتی مورد استفاده در زیرساخت کلید عمومی ایران است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ساختار نحوی پیام‌های رمزنگاشتی مورد استفاده در زیرساخت کلید عمومی ایران است. این ساختارها جهت نگهداری و تبادل پیام‌های رمزنگاشتی در نرم‌افزارهایی که مجهز به زیرساخت کلید عمومی ایران می‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تاریخ ابلاغ : 1392/12/11
مصوبه : کمیته ملی استاندارد رایانه و فراوری داده‌ها - سازمان ملی استاندارد ایران
فایل PDF :